Hopp til hovedinnhold

Bli med på Landsmøte 2022

Jan 29, 2022

logo

Noereh avholder sitt 12. landsmøte i Nord-Troms i løpet av mars. Det blir workshoper, underholdning, mat og god stemning.

Arrangementet koster 250kr for medlemmer som har betalt medlemskontigent for 2022 og 300kr for ikke-medlemmer.

Overnatting og mat er inkludert. Reisekostnader til landsmøtet dekkes, ta vare på kvitteringer.

Bli medlem

Påmelding

Påmelding til landsmøte

Om Noereh

Noereh er en uavhengig, samisk ungdomsorganisasjon som skal gi samisk ungdom en felles møteplass, og tale ungdommens sak. Landsmøtet er åpent for våre medlemmer mellom 12 og 30 år.

Info om sted kommer.

––––––

Rïjhketjåanghkoem 2022

Njoktjen 11. biejjien raejeste 13. biejjien raajan 2022 Noereh 12. Rïjhketjåanghkoem. Mijjieh edtjebe workshops jïh konseerte dam hïeljem utnedh.

Njaelkies beabpmoe åadtjobe jïh edtjebe aaj lustestalledh. Noereh´n ektievuepsie edtja tjåanghkoesijjiem noeride vedtedh jïh noeri tjoejh nuhtjedh.
Noereh’n lïhtsegh (12 – 30 jaepien båeries) maehtieh rïjhketjåanghkose 2021 båetedh.
Håhkesjibie datne sïjhth rïjhketjåanghkose mijjine dåeriedidh!

Vielie informasjovne programen bïjre båata!

––––––

Riikačoahkkima

Njukčamánu 11.-13. beivviid 2022:s lágida Noereh sin 12. riikačoahkkima Romssas. Dán vahkkoloahpa šaddet olu workshopat, guomoheamit, biepmu ja muđui hirbmat buorre dilli.

Noereh lea politihkalaččat bealátkeahtes sámi nuoraidorganisašuvdna mas ulbmil lea fállat sámenuoraide oadjebas deaivvadanbáikkiid ja jiena addit áššiide mat nuoraide gusket. Dán jagi riikačoahkkin lea rábas buot miellahtuide geat leat gaskkal 12 ja 30 jagi boaris.

Eambbo dieđut prográmma birra bohtet fargga!


Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 13-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem