Hopp til hovedinnhold

Politisk visjon 2023

Noereh er en partipolitisk uavhengig ungdomsorganisasjon for all samisk ungdom med tilhørighet på norsk side av Sápmi/Sábme/Saepmie.

Noereh mener at Den norske stat gjennom, blant annet, ratifisering av ILO 169 og Grunnlovens §108 har forpliktelser til å ivareta urfolks rettigheter både nasjonalt og internasjonalt. Vi mener at det gjennom dagens politikk ikke oppfylles overfor samene, samt andre urfolk. I saker som berører urfolk, inkludert samene, skal vi delta i dialogene og vår stemme skal bli hørt.

Samene har gjennom generasjoner opplevd, og opplever fortsatt, et fornorsknings- og arealpress, noe vi på flere måter vil bidra med å sette på dagsordenen.

Næring, miljø og klima


Inngrep i områder som brukes til tradisjonell samisk næringsutøvelse, er en trussel for vår kultur, naturverdier og for fremtiden. Noereh er imot arealinngrep der tradisjonelle samiske næringer og naturmangfoldet ikke blir ivaretatt. Vi mener videre at vi må ha en rovviltbestand på et nivå som er bærekraftig for reindriftsnæringen, samt andre næringer, og som sikrer dyrevelferd.

Det er viktig å få fram at tradisjonelle samiske næringer er mangfoldig. Kystbefolkningens historiske rett til fiske langs kysten må lovfestes og ivaretas. Dette er viktig for å skape lokale arbeidsplasser og videreutvikle flere tradisjonelle næringer. Det er også viktig at annen tradisjonskunnskap verdsettes og støttes opp, for eksempel ulike former for duodji-utøvelse, elvefiske og annet dyrehold.

Noereh fordømmer utbyggingene på Fosen og Øyfjellet. I ettertid av Fosendommen ser vi til Norge som rettsstat, og krever at rettighetene til reindriftsnæringen blir ivaretatt. Vindmøllene på Fosen må fjernes, og beitene tilbakeføres.

Klimaendringer er også en trussel mot tradisjonelle samiske næringer og livsgrunnlaget for andre urfolk. Urfolk opplever klimaendringer tidlig og det påvirker deres hverdag betraktelig. Samtidig må urfolk gi mest under “det grønne skiftet”. Noereh mener at urfolksperspektiver er en høyst viktig stemme i miljø- og klimadebatten.

Samer er også en del av det moderne samfunnet og det er viktig at moderniseringen av det samiske samfunnet også tas med i klimadebatten. Selv om vi er urfolk, lever vi ikke utenfor konsumersamfunnet og må anerkjenne at vi også bidrar til konsum og klimaendringer.

Helse og oppvekst

Noereh mener det må tas større hensyn til samisk språk-og kulturforskjeller i helse-, oppvekst- og sosialsektoren, slik som at det psykiske helsetilbudet for samiske barn og unge må styrkes og utvides.
Det må i større grad settes fokus på psykisk helse blant unge samer. Det er fortsatt tabubelagt å snakke om psykisk helse, og terskelen er høy for å be om hjelp - spesielt blant gutter. Det mangler gode nok arenaer og institusjoner, hvor det er trygt å snakke om, og å føle seg hørt angående sin mentale helse. Å snakke om følelser er å åpne dører til flere gode løsninger.

Noereh mener at det må finnes bedre verktøy for at samisk ungdom kan takle de psykiske påkjenningene. Det må også rettes et økt fokus og bevissthet på årsakene til dårlig psykisk helse. Hovedansvaret ligger på norske insitusjoner. Vi ønsker at de arbeider med å inkludere samisk ungdom og eksisterende samiske institusjoner i økt grad, (eks. SANKS og Sametinget) for å sikre et likeverdig og godt tilbud til samisk ungdom.

Utdanning

Skoletilbudet for samisk ungdom er svært mangelfullt der man ofte må kjempe med kommune og skole for retten til samisk opplæring, ingen gjennomgående læreplan for de samiske fagene og tap av timer i andre fag. Samiske elever er fremtiden til de samiske språkene og god kvalitet i undervisningen er vital for fremtiden til det samiske samfunnet.

Noereh mener kunnskapsdepartementet må øke arbeidet med å likestille samiskundervisning med andre språk som inngår i norsk læreplan.
Samtidig må det arbeides for å utdanne flere lærere og øke attraktiviteten i utdanningssektoren.

Noereh er enig med og vil stå sammen med sametingets forslag om å gi samisk ungdom retten til samiske læremidler inn under opplæringsloven, som vil sikre de samiske elevenes rett til utvikling av sitt eget språk.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem