Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Noereh 2023

Vedtatt på stiftelsesmøte i Tromsø, 18. oktober 2009
Endret sist ved landsmøtet i Trondheim, 29. april 2023

§ 1 NAVN

§ 1.1 Organisasjonens navn er Noereh.

§ 2 FORMÅL

§ 2.1 Noereh er en samisk ungdomsorganisasjon på norsk side av Sápmi/Sábme/Saepmie, som skal jobbe for all samisk ungdom, og med saker samiske ungdommer brenner for. Noereh skal legge til rette for at all samisk ungdom har en møteplass som bidrar til å styrke den samiske identitetsfølelsen på tvers av geografi og grenser. Noereh er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral organisasjon.

§ 3 SPRÅK

§ 3.1 Organisasjonens hovedspråk er samisk. Med det menes sør-, lule- og nordsamisk. Sentralstyret skal strebe etter at det skal være mulig å bruke hvilket språk en ønsker ved alle organisasjonens samlingspunkter, og i kontakt med organisasjonen.

§ 4 TOLERANSE OG IKKE-MOBBING

§ 4.1 Organisasjonen har nulltoleranse for trakassering og mobbing. Alle skal behandles likeverdig, uavhengig av kultur, identitet, hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet, språk etc. Krenkende språkbruk skal ikke finne sted. Trakassering og mobbing kan føre til at eksklusjonsparagrafen trer i kraft .

§ 5 MEDLEMSKAP

§ 5.1 Alle som identifiserer seg som samer og er mellom 12 og 30 år kan bli ordinært medlem i Noereh. Andre kan bli støttemedlemmer.

§ 5.2 Kun ordinære medlemmer har stemmerett ved landsmøtet, er valgbare til organisasjonens organer, har rett til reisestøtte til landsmøtet, og skal prioriteres på talerlista under landsmøtet.

§ 5.3 Innmelding i Noereh skjer ved betaling av medlemskontingent. Kontingent kan enten betales direkte til organisasjonen, eller via et lokallag. Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.

§ 6 ORGANISASJON

§ 6.1 Noerehs organer er:

 1. Landsmøtet
 2. Sentralstyret
 3. Kontrollkomitéen
 4. Valgkomiteen
 5. Noerehs lokallag

§ 7 SØSTERORGANISASJONER

§ 7.1 Sáminuorra, Suoma Sámi Nuorat og Sam’Nurash er Noerehs søsterorganisasjoner på svensk, finsk og russisk side av Sápmi/Sábme/Saepmie.

§ 8 LANDSMØTET

§ 8.1 Landsmøtet er Noerehs høyeste organ og skal møte en gang i året innen utgangen av oktober måned.

§ 8.2 Følgende frister skal overholdes ved innkalling til landsmøtet:

 1. Senest tre måneder i forveien fastlegger Sentralstyret tidspunkt og sted for landsmøtet og offentliggjør dette for medlemmene.
 2. Saker som ønskes behandlet sendes til Sentralstyret innen seks uker før landsmøtet.
 3. Senest en måned i forveien sender sentralstyret ut endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer til alle medlemmer.

§ 8.3 Sentralstyret foreslår vedtak for landsmøtet

§ 8.4 Forslags-, tale- og stemmerett ved landsmøtet:

 1. Ordinære medlemmer som har betalt medlemskontingent i inneværende år har tale-, forslags- og stemmerett.
 2. Medlemmer av Noerehs søsterorganisasjoner på svensk, finsk og russisk side (Sáminuorra, Suoma Sámi Nuorat og Sam’ Nurash) har forslags- og talerett ved landsmøtet.
 3. Støttemedlemmer, gjester og observatører kan innvilges talerett og/eller forslagsrett av landsmøtet.

§ 8.5 Dersom delegater som representerer samme lokallag har mer enn halvparten av stemmene på landsmøtet kan ikke vedtektene endres, eller organisasjonen oppløses på dette landsmøtet. Disse sakene strykes da fra sakslista. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid landsmøtet med 4/5 flertall vedta at vedtektene skal behandles etter vanlige regler.

§ 8.6 Det ordinære landsmøtet skal:

 1. Vedta dagsorden for landsmøtet.
 2. Vedta veiledende tidspunkt og sted for det kommende landsmøtet.
 3. Vedta årsmelding for organisasjonen.
 4. Godkjenne årsregnskap og revisjonsberetning.
 5. Vedta handlingsplan for kommende periode.
 6. Vedta budsjett.
 7. Vedta eventuelle vedtektsendringer.
 8. Velge styre, kontrollkomité og valgkomité.
 9. Vedta eventuelle resolusjoner.
 10. Vedta medlemskontingent.
 11. Behandle eventuelt innkomne saker.

§ 8.7 Landsmøtet skal ellers bare fatte beslutning i saker som er bestemt angitt i den utsendte dagsorden.

§ 9 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

§ 9.1 Ekstraordinært landsmøte skal innkalles dersom et flertall i sentralstyret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes sammen med dagsorden og sakspapirer minst en måned før møtet. Ekstraordinært landsmøte behandler kun saken som ligger til grunn for innkallingen.

§ 10 SENTRALSTYRET

§ 10.1 Sentralstyret består av leder, to nummererte nestledere, to ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer valgt av landsmøtet.

§ 10.2 Sentralstyret skal:

 1. Lede arbeidet i Noereh mellom landsmøtene etter de bestemmelser landsmøtet har vedtatt.
 2. Uttale seg på vegne av organisasjonen.
 3. Ha eventuelt arbeidsgiveransvar.
 4. Ha ansvar for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel, og skal hvert år framlegge årsmelding og revisorgodkjent regnskap.
 5. Være økonomisk og juridisk ansvarlig for organisasjonen.
 6. Kalle inn til landsmøtet, og foreslå handlingsprogram og budsjett.
 7. Godkjenne og følge opp eventuelle prosjekter som startes i organisasjonens navn.

§ 10.3 Sentralstyret velges for ett år, og tiltrer etter landsmøtet.

§ 10.4 Sentralstyret skal avholde styremøter minst seks ganger i året.

§ 10.5 Sentralstyret fatter vedtak gjennom konsensus, dersom konsensus ikke nås fattes vedtak gjennom alminnelig flertall. Det må være minst tre styremedlemmer tilstede for å fatte gyldige vedtak, inkludert leder eller nestleder.

§ 10.6 Styremøtene er åpne. Sentralstyret kan likevel vedta å lukke møtet i enkeltsaker.

§ 11 KONTROLLKOMITEEN

§ 11.1 Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan og skal føre kontroll med organisasjonens organer og den daglige ledelse. Kontrollkomiteen skal ha tre medlemmer, der en av de tre konstitueres som leder. Kopi av alle landsmøtets protokoll og sentralstyrets møtereferater skal sendes til kontrollkomiteen.

§ 11.2 Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet, men har mulighet til å innkalle til ekstraordinært styremøte, og informere medlemmene.

§ 12 VALGKOMITEEN

§ 12.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, der en av de tre konstitueres som leder. Valgkomiteen legger som minstekrav frem sin innstilling til leder sammen med sakspapirene til landsmøtet. De øvrige innstillingene må legges frem senest dagen før valget.

§12.2 Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, og medlemmene kan ikke foreslås til sentralstyret. Dersom et av valgkomiteens medlemmer er aktuell for sentralstyret måmedlemmet tre ut av valgkomiteen.

§ 13 NOEREHS LOKALLAG

§ 13.1 Lokallag:

 1. Partipolitisk uavhengige ungdomsforeninger, som kan stille seg bak Noerehs formål og visjon.
 2. Mye lokallag kan startes så fremt det ikke eksisterer et lokallag i nærområdet fra før.

§ 13.2 Lokallagene er selv ansvarlige for sin økonomi, og må rapportere medlemsregister til sentralstyret etter utgangen av et kalenderår.

§ 14 VALG

§ 14.1 Personvalg foregår ved simpelt flertall, med unntak av leder hvor det skal være alminnelig flertall (blanke stemmer telles med).

§ 14.2 Valg av leder og nestledere skjer hver for seg. De ordinære styremedlemmene, varamedlemmene, kontrollkomiteen og valgkomiteen velges kollektivt, og de med flest stemmer etter en runde velges inn. Ved likt resultat etter to valgrunder, avgjøres valget ved loddtrekning eller dersom det er ønskelig fra begge parter, ved stein, saks, papir (først til tre).

§ 14.3 Dersom én av de stemmeberettigede krever det, skal valget foregå skriftlig.

§ 14.4 Sentralstyret bør representere mangfoldet av den samiske befolkningen. Herunder skal spredning i områdetilhørighet og alder, samt kjønnsbalanse, etterstrebes.

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

§ 15.1 Vedtektene kan bare endres på ordinære landsmøter med absolutt 2/3 flertall. Vedtektsendringer må sendes til sentralstyret senest 6 uker før landsmøtet. Forslagene til vedtektsendringer skal sendes til medlemmene sammen med resten av sakspapirene, senest én måned før landsmøtet.

§ 15.2 Grammatiske endringer, stavefeil og paragrafrekkefølge kan endres av landsmøtet uten at endringsforslagene har vært utsendt på forhånd, så lenge et alminnelig flertall av landsmøtet mener det ikke har betydning for innholdet i vedtektene.

§ 15.3 Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.

§ 16 RUSFRIE ARRANGEMENTER

§ 16.1 Ved Noerehs arrangementer der ungdommer under 18 år er tilstede, er det fullstendig nulltoleranse for alkohol og rusmidler. Det oppfordres til at alle arrangementer er rusfrie.

§ 16.2 Hvis dette forbudet brytes, skal vedkommende bortvises fra møtet og dekke reiseutgifter selv.

§ 16.3 Hvis forbudet brytes av et medlem under 18 år, vil foresatte bli varslet.

§ 16.4 Hvis forbudet brytes ved flere anledninger, kan eksklusjonsparagrafen tre i kraft.

§ 17 EKSKLUSJON

§ 17.1 Enkeltmedlemmer og lokallag som motarbeider organisasjonens formål og visjon, eller bryter organisasjonens regler ved arrangementer, kan fratas medlemskapet. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall ved landsmøtet, og eksklusjonskravet må fremstilles sentralstyret før fristen for utsending av sakspapirer til landsmøtet.

§ 18 OPPLØSNING

§ 18.1 Oppløsning av Noereh kan bare skje gjennom vedtak gjort med 2/3 flertall på et landsmøte. Forslag om oppløsning må sendes til sentralstyret senest 6 uker før landsmøtet. Forslaget om oppløsning skal sendes til medlemmene sammen med resten av sakspapirene, senest 4 uker før landsmøtet.

Bli med i Noereh

Noereh er møteplassen for deg mellom 12-30 år som har lyst til å styrke din samiske identitet, få flere venner eller engasjere deg for den samiske kulturen.

Bli medlem